منجح غلام امام حسن مجتبى (ع) بود كه به همراه فرزندان آن حضرت در كربلا حضور داشت .
قارب غلام امام حسین (ع ) و مادرش كنیز آن حضرت بود.
این دو غلام در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسیدند.

موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,