امام حسین(ع)درهفت سالگی به مصیبت جدش داغداربودودرفقدان اودرکنارپدرمادرش پناه گرفته بودکه ناگاهمنزل فاطمه زهرا(س)درکنارمسجد موردیورش وحشیانه سیصدنفرمهاجمان قرارگرفت وحسین بایک منظره تلخ وبی سابقه روبروشدومدرش رانقش برزمین دید...............


موضوع :
حیات وزندگانی امام حسین (ع) ,