درتاریخ وروایات فقط نام اوذکرشده است.




موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,