امام حسین(ع)سی سال عمرخویش رادرکنار پدربوداومظلومیت پدرومادراش رامیدیدودرصحنه های سیاسی واجتماعی وتجمع مردمازوجهه مزدمی خویش استفاده نمودواز پدرومادرش دفاع می کردومهاجمان حریم ولایت رانادم ومظرب می ساخت.
موضوع :
حیات وزندگانی امام حسین (ع) ,