آن دو از قبیله بنى ازد و از شیعیان كوفه بودند.
زهیر و قاسم با سپاه عمر بن سعد از كوفه بیرون آمده و در موقعیت مناسب به یاران حسین (ع ) پیوستند.
آن دو در حمله اول روز عاشورا به شهادت رسیدند.
ب


موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,