امام حسین(ع)ازسال40تا50هجرت نبوی به مدت 10سال درکناربرادراش امام مجتبی بود.شرایط زندگی دراین دوران بسیارسخت بودزیراشهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)ازیک طرف اختلاف پیروان امام حسن(ع)وجرئت وجسارت منافقین درکوفه ازطرف دیگروروی کارآمدن جرثومه فساد(معویة بن ابی سفیان)ازسوی وسوم مشکل رادچندان کرده بود.


موضوع :
حیات وزندگانی امام حسین (ع) ,