کنیه آن حضرت «ابو عبداللَّه»بود و بسیاری از مورخان گفته اند که وی کنیه ای غیر از آن نداشته است و گفته شده: کنیه اش «ابو علی»می باشد و مردم پس از شهادتش او را «ابو الشهداء و ابو الاحرار» کنیه دادند.

 
موضوع :
متنوع ,