حسین بن علی مانند پدربزرگوارش شجاع بود،ودوست ودشمن،وبزرگ وکوچک به تعظیم وی می پرداختندودربرابرسخنان وکردارش فروتنی می کردند. حسین بن علی مانند پدربزرگوارش شجاع بود،ودوست ودشمن،وبزرگ وکوچک به تعظیم وی می پرداختندودربرابرسخنان وکردارش فروتنی می کردند.
شجاعت ازنشانه های مردانگی وازفضایل وکمالات هرفردبه حساب آید.وقرآن مجیدو همچنین روایات اسلامی این ویژگی راازعلایم ایمان دانسته ومتصفین به این امتیازرابرترین انسانها معرفی می کنند.موضوع :
فضایل اخلاقی امام حسین (ع) ,