درتمام کتابهایی که درموردنهضت کربلاوامام حسین نگارش یافته آمده است که آن حضرت ازبیعت بایزیدخودداری کردوفرمود: درتمام کتابهایی که درموردنهضت کربلاوامام حسین نگارش یافته آمده است که آن حضرت ازبیعت بایزیدخودداری کردوفرمود:این شخص نابکاروفرزندناپاک مرابین زندگی ننگین وشهادت افتخارآمیز
مخّیرگذاشته وهیهات که من زندگی ذلت آمیزراپذیرم آری اوزیربارفرمان ((عبیدالله بن زیاد))که پدروپسرهردوناپاک بودندنرفت وشجاعت نفسی خویش رابه عالم نشان داد.موضوع :
فضایل اخلاقی امام حسین (ع) ,