سالارشهیدان مدت چهارماه و پنج روزدرمکه اقامت گزیدودرطول این مدت نامه هایی به شهرها وشخصیت های معروف شیعه فرستادوآنان راازفسادبنی امیه آگاه ساخته و به یاری خودفراخواند.
شش نامه به یک مضمون به اشراف وسران بصره فرستادوآنان عبارتند از:
سالارشهیدان مدت چهارماه و پنج روزدرمکه اقامت گزیدودرطول این مدت نامه هایی به شهرها وشخصیت های معروف شیعه فرستادوآنان راازفسادبنی امیه آگاه ساخته و به یاری خودفراخواند.
شش نامه به یک مضمون به اشراف وسران بصره فرستادوآنان عبارتند از:
  • مالک بن مسمع بکری
  • احنف بن قیس
  • منذربن جارود
  • مسعودبن عمرو
  • قیس بن هیثم
  • عمروبن عبیدالله بن معمر
چون نامه های امام توسط((سلیمان بن رزین))به افرادمذبوررسیدهمگی عکس العمل خوبی نشان داده ودرپنهان مردم بصره وپیرامون خویش رابه یاری امام حسین مهیاساختندهرچند تهدیدهاوجنایات عبیدالله بن زیادازحرکت عملی مردم بصره جلوگیری کرد.
دراین میان ((منذربن جارود))که یکی ازنامه های امام حسین (ع)به وی ارسال شده بود تصورکردکه نامه ازسوی ((عبیدالله بن زیاد))بنام امام حسین فرستاده شده ویک دسیسه ای بیش نیست لذاموضوع نامه راباخواهراش((بحریة بن جارود))که زوجه عبیدالله بوددرمیان گذاشت ازاین طریق نامه های امام فاش شدوپسرزیادپیک امام حسین(ع)((سلیمان))رادستگیرنمودوگردن زدومردم بصره راشدیداًتهدیدنمود...
موضوع :
امام حسین (ع) درمسیرشهادت ,