چون مردم کوفه باخبرشدندامام حسین (ع)بایزیدبیعت نکرده درمکه اقامت گزیده است لذاهرروز دهها وصدهانامه به حضوراوارسال داشته وبه کوفه دعوت نمودند،تاوی راحمایت نمایند:.... چون مردم کوفه باخبرشدندامام حسین (ع)بایزیدبیعت نکرده درمکه اقامت گزیده است لذاهرروز دهها وصدهانامه به حضوراوارسال داشته وبه کوفه دعوت نمودند،تاوی راحمایت نمایند:....
آنگاه که تعدادنامه های کوفیهابه12هزاررسیدامام حسین(ع)درجواب آنان چنین نوشت:
آخرین پیک های شما((هانی بن هانی سبیعی))و((سعیدبنعبدالله حنفی))بانامه هایی به نزدمن آمدندواوضاع واحوال شما رامبنی براینکه شماازیزید پیروی نمی کنیدرساندند،بدانیدکه حاکم وامام کسی است که به کتاب خداوسنت نبوی عمل کندحق وعدالت راجاری سازداینک برادروپسرعمویم ((مسلم بن عقیل))راکه امین خانواده ام می باشدبه سوی شمامی فرستم.
چناچه اومضمون نامه های شماراتاییدکنمن بزودی به یاری شماخواهم شتافت و......موضوع :
امام حسین (ع) درمسیرشهادت ,