امام حسین(ع)چون درکربلا متوقف شدنامه ای به اهل کوفه نوشت ودرآن نامه چنین نوشت:.... امام حسین(ع)چون درکربلا متوقف شدنامه ای به اهل کوفه نوشت ودرآن نامه چنین نوشت:....
شمامی دانیدکه پیامبرخدافرموده است:هرکس مشاهده کندکه حاکمی حرام خداراحلال نماید،عهدخدابشکندسنت پیامبررانقض کنددرمیان مردم بی عدالتی رارواج دهد،واوبی تفاوت باشدگرفتارعذاب دوزخ خواهدبودشماای کوفی هاملاحظه کنیدکه بنی امیه ازخدادوری جسته وبه کارهای شیطان روآورده اندشمامرادعوت کردیدوتعهدنمودید که یاری کنیداینک من اهل وعیالم آمده ام اگرآماده یاری هستیدبشتابیدوچناچه برعهدتان وفادارنیستیدباپدرومادرام نیزچنین کردیدواین برضررشماتمام خواهدشد.آنگاه نامه رامهرنمووبه قیس بن مسهرصیداوی دادکه نگهبانان عبیدالله اورادرکنارکوفه دستگیرنموده وبه امراوبه شهادت رساندند........موضوع :
امام حسین (ع) درمسیرشهادت ,