امام حسین(ع)به نقل تاریخ طبری درتاریخش وشیخ مفیددرارشادروزجمعه26رجب به حضورولید احضارشد وشنبه ویکشنبه 27و28رجب بترتیب به زیارت قبورجدومادروبرادرش شتافت وسحرگاه روزیکشنبه بعدازدیدارباام سلمه،محمدحنفیه،عبدالله جعفروسایربن....مدینه رابه قصدمکه ترک کردوپس از5روزطی طریق سرانجام شب جممه سوم شعبان واردمکه شد.


موضوع :
امام حسین (ع) درمسیرشهادت ,