معاویه درسنه 60هجری درماه رجب به هلاکت رسید.

بعدازشهادت امام حسن(ع)برای یزیدازمردم بیعت گرفت واوراولیعهد خویش خواندومسیر خلافت رابه سلطنت موروثی تبدیل ساخت......
موضوع :
حیات وزندگانی امام حسین (ع) ,