یزید نامه ای به فرماندارمدینه نوشتودرآن دستورداد:

یزید نامه ای به فرماندارمدینه نوشتودرآن دستورداد:

حسین بن علی وعبدالله زبیررااحضارکن وازآنان برای من بیعت بگیروچناچه امتناع کردندسرازتن جداکن و.....

امام حسین(ع)درکنارمرقدپاک پیامبرنشسته بودجمعی ازاصحاب نیزدوراوراگرفته بودند که ناآگاه (عبدالله بن عمروبن عثمان)فرارسید وامام حسین (ع)رابه فرمانداری مدینه فراخواند. مرگ معاویه به امام حسین ابلاغ گردیدو4ماه5روزدرکناربیت خدا قرارگرفت وآماده مناسک حج بود که ازتوطئه 300نفرتروریست اعزامی یزدید آگاه گشت که برای به قتل رساندن آن اعزام گشته بودند.....

هشتم ماه ذی حجّه سال60هجری امام حسن ازدیارکعبه به سوی کوفه رهسپارشد........

 
موضوع :
حیات وزندگانی امام حسین (ع) ,