مردى از انصار به خدمت امام حسین علیه السلام رسید و از او در خواست کمک کرد.
امام علیه السلام فرمود:
اى برادر انصارى آبروى خود را از درخواست حضورى حفظ کن و حاجتت را در نامه اى بنویس من انشاء اللّه به آن عمل کرد به گونه اى که شاد گردى .

آن مرد هم در نامه نوشت :
 اباعبداللّه ! فلان شخص پانصد دینار از من طلبکار است و بر گرفتن آن اصرار مى ورزد، به او بگو به من مهلتى بدهد.
مردى از انصار به خدمت امام حسین علیه السلام رسید و از او در خواست کمک کرد.
امام علیه السلام فرمود: اى برادر انصارى آبروى خود را از درخواست حضورى حفظ کن و حاجتت را در نامه اى بنویس من انشاء اللّه به آن عمل کرد به گونه اى که شاد گردى .
آن مرد هم در نامه نوشت : اباعبداللّه ! فلان شخص پانصد دینار از من طلبکار است و بر گرفتن آن اصرار مى ورزد، به او بگو به من مهلتى بدهد.
لیه السلام نامه راخواند به منازل رفت و کیسه اى آورد که هزار دینار در آن بود همه را به مرد فقیر داد و فرمود: با پانصد دینار آن وام خود را بپردازد و باپانصد دینار دیگر زندگى خود را اداره کن و جز از یکى از این سه کس درخواستن نکن : مرد دیندار، یاصاحب مروت ، و یا اصیل و خانواده دار، زیرا انسان دیندار بهنگام درخواست دیگران با کمک به آنها دیتش راحفظ مى کند و انسان با مروت بخاطر مروتى که دارد از کمک نکردن شرم دارد، و انسان اصیل مى داند که تو با درخواستى که کردى از آبروى خود مایه گذاردى و با آن برآوردن حاجتت آبروى تو را حفظ مى کندموضوع :
متنوع ,